Terms of Service - เงื่อนไขการใช้บริการ

Last updated: April 19, 2024

เงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นการแจ้งสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง "เรา" "บริษัท เฟมโตคอม จำกัด" ในฐานะ "ผู้ให้บริการ" กับ "คุณ" ในฐานะ "ผู้ใช้บริการ" โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนใช้บริการของเราเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของเราซึ่งก็คือ เว็บไซต์ Starttosite

การสมัครเข้าใช้บริการ Starttosite นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 1. คำจำกัดความ
  1. "ข้อตกลง" หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการหรือสัญญา
  2. "เรา" หรือ "Starttosite" หมายถึง บริษัท เฟมโตคอม จำกัด
  3. "คุณ" หรือ "ท่าน" หมายถึง ผู้ใช้บริการ
  4. "เว็บไซต์" หมายถึง starttosite.com
  5. "คู่สัญญา" หมายถึง บริษัท เฟมโตคอม จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการของ starttosite.com ที่ชำระค่าบริการแล้ว
  6. "ข้อมูล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการให้ไว้แก่เว็บไซต์โดยยินยอมให้เผยแพร่สู่สาธารณะ
  7. "การให้บริการ" หมายถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเว็บไซต์และบริการช่วยเหลือ
  8. "สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
  9. "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
 2. การให้บริการ
  1. รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  2. การให้บริการของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความแหมาะสม และเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการแก้ไขที่หน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้เราจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล์หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้
  3. เราให้สิทธิคุณในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามรูปแบบการใช้บริการที่คุณเลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด
 3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา
  1. การสมัครใช้บริการ นั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของเรา ทั้งนี้เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว
   1. การทดลองใช้บริการฟรี (Free Trial) คุณสามารถใช้บริการของ Starttosite ได้สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการ หลังจากที่ครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชำระค่าบริการ Starttosite ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้และลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบโดยไม่สามารถเรียกคืนได้
  2. การต่อสัญญา ระยะเวลาใช้บริการตามรูปแบบการให้บริการทุกประเภทของ Starttosite นั้นมีระยะเวลาหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  3. การเลิกสัญญา
   1. สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
    1. กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ คุญมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected]
    2. กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายปี คุญมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่คุณมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) Starttosite จะไม่คืนเงินค่าบริการที่คุณได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
   2. สิทธิในการเลิกสัญญาของ Starttosite
    1. Starttosite มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อ Starttosite ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา
 4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
  1. การชำระค่าบริการ คุณมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่คุณเลือกใช้บริการ โดย Starttosite จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในรูปแบบการให้บริการดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของคุณชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ Starttosite ไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
  2. การให้ข้อมูล คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ Starttosite ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ คุณจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ Starttosite ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ Starttosite กำหนด โดย Starttosite อาจขอให้คุณส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และคุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ Starttosite
  3. ข้อห้ามในการใช้บริการ
   1. คุณมีสิทธิใช้บริการของ Starttosite เพื่อจัดการธุรกิจให้เช่าตามปกติธรรมดาการค้าของคุณโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้คุณจะต้องไม่ใช้บริการของ Starttosite เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว Starttosite ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก
   2. คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆเข้ามาในระบบของ Apartmentery อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า "ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)"
  4. หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ
   1. คุณจะต้องเก็บรักษา Email และ Password ของคุณไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยคุณจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต Starttosite จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของคุณในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ Email และ Password ของคุณโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ Starttosite ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณเท่านั้น Starttosite จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆ ของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อคุณสมัครใช้บริการ ถือว่าคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ Starttosite ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว
   2. คุณจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ Starttosite และของบุคคลภายนอกที่ Starttosite ได้ใช้ประกอบการให้บริการ
   3. คุณจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำ เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
   4. คุณจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ เข้ามาในเวบไซด์โดยที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ Starttosite หรือของบุคคลภายนอกที่ Starttosite ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือที่คุณไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย
   5. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อคุณ หรือคุณถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ Starttosite คุณจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของคุณเอง และคุณจะไม่ให้ Starttosite เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
   6. ในกรณีที่ Starttosite มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ Starttosite โดยสิ้นเชิง
   7. หากคุณกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของคุณ Starttosite จะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของคุณ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่คุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
   8. ในกรณีที่คุณประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Help Support) ของทาง Starttosite ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์
   9. การผิดหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ Starttosite มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. การโอนสิทธิ
  1. Starttosite ไม่อนุญาตให้คุณโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Starttosite
  2. ในกรณีที่ Starttosite มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น Starttosite อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบ และเมื่อคุณสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าคุณได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า
 6. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Starttosite จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่
  1. ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือกระทำตามคำร้องขอของคุณ
  2. ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
  โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. Starttosite เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก Starttosite ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์
  2. ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของคุณถือเป็นทรัพย์สินของคุณ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Starttosite ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ Starttosite เพื่อประโยชน์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  3. การสำรองข้อมูล (Backup) การเก็บรักษาข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล เนื่องจาก Starttosite กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา จึงยังไม่สามารถให้บริการในส่วนนี้ และ Starttosite จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล แต่ถึงอย่างนั้นทาง Starttosite จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณเท่าที่จะทำได้
 8. การระงับการให้บริการ
  1. Starttosite อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (8.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ Starttosite ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า Starttosite ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
  2. เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
   1. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
   2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
   3. เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
   4. การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ Starttosite ใช้ประกอบการให้บริการของ Starttosite
   5. การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด
 9. การยกเลิกการให้บริการ Starttosite ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
 10. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. Starttosite มีความตั้งใจและพยายามในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม Starttosite ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของคุณจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่คุณในการใช้บริการของเรา
  2. Starttosite ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Starttosite ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว Starttosite จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่คุณไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ Starttosite ได้รับชำระจากคุณ ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น
 11. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ Starttosite ฉบับนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 12. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ Starttosite ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ Starttosite ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล เงื่อนในการใช้บริการ Starttosite ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 14. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ Starttosite ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเวบไซต์ ทั้งนี้ Starttosite จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์